Platforms

Latest Popular
Select language:
Select region: Poland Universe
Platforms

iUniverse

Poland English

Regulamin

 

Regulamin serwisu oraz aplikacji mobilnych Universe

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania z serwisu i aplikacji Universe zwanych dalej łącznie "Serwisem".

Serwis Universe jest platformą umożliwiającą zamieszczanie i zapoznawanie się  z treściami o tematyce religijnej takimi jak: kazania, rekolekcje, rozważania, katechezy , utwory muzyczne, filmy, materiały organizacji promujących wartości chrześcijańskie - w formatach audio i wideo.

 

I.       Definicje

 1. Administrator – Volantis Sp. z o.o. Krakowska 36/4 31-062 Kraków  NIP 6762468868 REGON 122962635 KRS 0000481237. Administrator jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Adres korespondencyjny Administratora: ul. Banderii 4 lok. 182, 01-164 Warszawa.
 2. Serwis - platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem http://www.iuniverse.pl/ oraz za pośrednictwem innych stron internetowych, w tym stron (podstron) partnerów, z którymi Serwis jest zintegrowany; stworzona i utrzymywana przez Administratora, zawierająca Materiały i Dane udostępniane Użytkownikom.
 3. Zawartość – Dane i Materiały lub ich części, fragmenty, elementy lub ich opracowania.
 4. Dane – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora, z których składa się Serwis.
 5. Materiały - wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Udostępniającego. Materiały mogą mieć wyłącznie charakter duszpasterski, formacyjny, ewangelizacyjny, promujący wartości chrześcijańskie. Materiały nie mogą dotyczyć wydarzeń politycznych lub mieć publicystycznego charakteru.
 6. Użytkownik – Korzystający i/lub Udostępniający.
 7. Korzystający – każda osoba, która poprzez dowolną swoją czynność zapozna się z Zawartością.
 8. Udostępniający – każda osoba, która umieści jakikolwiek Materiał w ramach Serwisu. Udostępniającym mogą być wyłącznie:
 1. osoby duchowne i zakonne prowadzące działalność duszpasterską, charytatywną, formacyjną i ewangelizacyjną;
 2.  osoby świeckie prowadzące  udokumentowaną działalność ewangelizacyjną, zgodną z doktryną Kościoła katolickiego;
 3. organizacje non profit, podmioty kościelne i inne instytucje prowadzące działalność promującą wartości chrześcijańskie, w imieniu których działają osoby fizyczne posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Udostępniającymi mogą być wyłącznie podmioty, które przeszły pomyślnie proces rejestracji oraz posiadają aktywny Profil oraz Konto.
 4. Konto  – element Serwisu, za  pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez Serwis.

10) Profil – zbiór Materiałów dobrowolnie umieszczonych w ramach Serwisu i udostępnionych innym, prezentujący danego Udostępniającego, stanowiący część  jego Konta. W ramach Profilu Udostępniający może zamieszczać z zastrzeżeniem  wyjątków wskazanych w Regulaminie Materiały dotyczące wyłącznie treści dotyczące duchowości chrześcijańskiej wskazane w punkcie I. 5).

11) Login - indywidualny i niepowtarzalny adres e-mail, który służy do logowania Użytkownika w  Serwisie a który został przez niego podany podczas rejestracji Konta.

12) Licencja niewyłączna - zgoda na korzystanie z Materiałów na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności określonych w pkt IV. 15. Regulaminu. Licencja niewyłączna oznacza, że całość praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych, pozostaje po stronie udzielającego Licencji niewyłącznej tj. Udostępniającego, który udziela zgody jedynie na korzystanie z Materiałów, nie przenosząc do nich praw. Licencja niewyłączna oznacza, że Udostępniający może udzielać zgody na korzystanie z Materiałów również innym podmiotom, wedle swojego - niczym nieograniczonego przez niniejszy Regulamin - uznania. Licencja niewyłączna udzielana na podstawie niniejszego Regulaminu do Materiałów dotyczy zarówno praw autorskich, jak i praw pokrewnych tj. praw do artystycznych wykonań i praw do fonogramu lub wideogramu.

 

II. Postanowienia Ogólne

 1. Twórcą, administratorem oraz właścicielem wszelkich praw do Serwisu jest Administrator.
 2. Serwis jest udostępniany przede wszystkim poprzez stronę internetową http://www.iuniverse.pl/ oraz jako aplikacje mobilne na system Android i iOS jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. Na Serwis składają się Dane i Materiały.
 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer  9 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługę języka Javascript, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail. Szczegółowe informacje o zakresie wykorzystania plików typu cookies znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jest dostępna pod adresem internetowym http://iuniverse.pl/. Korzystać z Serwisu można też za pośrednictwem aplikacji mobilnych udostępnionych przez Administratora.
 4. Serwis powstał w celu umożliwienia Użytkownikom zapoznania się z Zawartością i umieszczania w nim Materiałów na zasadach przewidzianych w Regulaminie. Jakiekolwiek inne korzystanie z Zawartości lub Serwisu stanowi działanie zabronione i narusza prawa Administratora lub/i innych Użytkowników.
 5. Każdy Użytkownik może być zarówno Korzystającym i Udostępniającym. Korzystanie jest niezależne od Udostępniania i na odwrót.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej Serwisu i Danych stanowią wyłączną własność Administratora i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 7. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z Serwisu. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 8. Dla uniknięcia wątpliwości zaznacza się, iż Serwis może mieć w całości lub części charakter komercyjny i niekomercyjny, mogą być na nim umieszczane dowolne reklamy, a za jego pomocą mogą być świadczone dowolne usługi. Korzystanie z Serwisu lub Zawartości, przez osoby trzecie, w ramach Licencji udzielonych zgodnie z  Regulaminem jest bezpłatne.
 9. Administrator Serwisu nie prowadzi usługi archiwizacji lub przechowywania Materiałów i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za stałą dostępność Materiałów i Danych w ramach Serwisu tak dla Udostępniającego jak i Korzystających, za zniekształcenia w Materiałach i Danych, ich usunięcie lub utrudnienia w dostępie do Serwisu lub jego części.
 10. W ramach świadczonych dla Użytkowników usług w Serwisie, Administrator może przekazywać na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Użytkownika  podczas rejestracji, informacje o aktywności innych Użytkowników w stosunku do Profilu Użytkownika, informacje o innych Profilach mogących pasować do Użytkownika a także informacji związanych ze świadczeniem usługi. Charakter i liczba przekazywanych informacji mogą być zależne od rodzaju Konta z jakiego korzysta Użytkownik.

 

III. Postanowienia dotyczące Korzystających

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika z Zawartością.
 2. Korzystanie z Serwisu poprzez wyszukiwarki internetowe jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga od Korzystającego poczynienia żadnych formalności, w tym rejestracji. Jednakże sposób korzystania z Serwisu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym umożliwia jedynie oglądanie Profili Użytkowników. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu jest zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym rejestracji i utworzenia Konta.
 3. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej i/lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych Serwisu lub w ograniczonym zakresie ze strony wyszukiwarki internetowej.
 4. Korzystanie z Materiałów odbywa się w zakresie określonym przez Udostępniającego Materiały zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu.
 5. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu. Korzystający z Serwisu, świadomie lub przypadkowo, w sposób zgodny bądź niezgodny z Regulaminem oświadcza, że korzystając z Serwisu jest świadom tego, że:
  1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do Materiałów przez niego Udostępnionych. Korzystający w szczególności nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty;
  2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu;
  3. podczas korzystania z Serwisu może być narażony na zapoznanie się z Zawartością, która może naruszać jego przekonania, uczucia
  4. w ramach Serwisu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach i godzi się na zapoznanie się z nimi.
 6. Korzystający ma obowiązek powstrzymać się od wszelkich działań, mogących wpływać negatywnie na funkcjonowanie Serwisu oraz na dobre imię Serwisu lub Administratora.

7. Korzystający może założyć Konto po dokonaniu rejestracji. Rejestracja polega na podaniu prawdziwych danych w odpowiednim formularzu i przekazaniu go za pomocą sieci Internet do Administratora, przy jednoczesnej akceptacji Regulaminu przez Korzystającego. W chwili wysłania formularza rejestracyjnego pomiędzy Administratorem a Korzystającym zawarta zostaje umowa o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (dalej „Umowa”). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Administrator może uzależnić zawarcie każdej umowy z Użytkownikiem od dokonania przez Użytkownika potwierdzenia rejestracji w sposób wskazany przez Administratora, w tym poprzez kliknięcie na link przesłany przez Administratora na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji lub od uwiarygodnienia danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę poprzez usunięcie Konta zgodnie z zapisami punktu VIII. 3) Regulaminu.

8. Po dokonaniu rejestracji, zgodnie z Regulaminem, Użytkownik będzie mógł korzystać z Konta dostępnego w ramach Serwisu po podaniu hasła i Loginu. Login musi być unikalny w ramach Serwisu oraz nie może naruszać niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej, ani dobrych obyczajów.

 

IV. Postanowienia dotyczące Udostępniających

1. Korzystający posiadający Konto, który zgodnie z punktem I. 8) Regulaminu może być Udostępniającym, może utworzyć własny Profil, w ramach którego uzyska dostęp do funkcji Serwisu umożliwiających w szczególności udostępnianie Materiałów. W celu utworzenia Profilu Korzystający musi wypełnić formularz znajdujący się pod zakładką "Zostań Autorem", który jest rozpoznawany przez Administratora. Administrator po rozpatrzeniu formularza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może udzielić Korzystającemu status Udostępniającego lub go w uzasadnionych przypadkach odmówić, w szczególności gdy na Korzystającego nałożona jest kara kościelna lub zakaz wypowiadania się w mediach.

2. W swoim Profilu Udostępniający może dobrowolnie zamieszczać Materiały. Treści zamieszczone w Profilu przez Udostępniającego mogą być kontrolowane przez Administratora, na zasadach określonych wRegulaminie. Udostępniający zobowiązuje się do aktywnego prowadzania Profilu, jego aktualizacji poprzez zamieszczanie Materiałów.

3. Wszystkie Materiały umieszczane przez Udostępniającego na jego Profilu mogą być dostępne dla Korzystających, chyba że Użytkownik wprowadzi inne ustawienia na swoim Koncie.

4. Użytkownik może zamieścić na Profilu dowolne Materiały, pod warunkiem, że nie naruszają one postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, a także że Administrator nie zgłosił do nich żadnych zastrzeżeń. Materiały, co do których Administrator ma zastrzeżenia mogą zostać przez niego usunięte.

5. Udostępnianie oznacza umieszczenie przez Użytkownika intencjonalnie lub przypadkowo jakichkolwiek Materiałów w ramach Serwisu lub ich dozwolone zgodnie z Regulaminem usunięcie, edycję lub modyfikację. Udostępnianie może polegać na:

 1. umieszczeniu przez Udostępniającego w ramach Serwisu swojego Profilu i posługiwania się Profilem zgodnie z funkcjonalnościami dostępnymi dla Udostępniającego w ramach Serwisu w danej chwili;
 2. zamieszczanie w ramach Zawartości tekstów, komentarzy, wizerunków, nagrań lub innych Materiałów, na których umieszczenie zezwalają Udostępniającemu funkcjonalności Serwisu w danej chwili;
 3. modyfikowaniu, edytowaniu lub usuwaniu Materiałów, które Udostępniający sam zamieścił w Zawartości.

6. Udostępnianie odbywa się wyłącznie w oparciu o funkcjonalności dostępne dla Udostępniającego w danej chwili w ramach Serwisu. Udostępniający ma prawo do określenia dostępności dla innych Użytkowników udostępnionych przez niego Materiałów zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu.

7. Udostępniający zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów.

8. Udostępnienie Materiałów w ramach Serwisu następuje zgodnie z instrukcją opisaną w ramach funkcjonalności Serwisu.

9. Udostępnienie Materiału następuje z chwilą gdy choćby jeden z Użytkowników Serwisu może zapoznać się z Materiałem w sposób zgodny z Regulaminem.

10. Udostępniając dany Materiał Udostępniający oświadcza, że:

 1. jest wyłącznym twórcą, wykonawcą i producentem Materiału i wszystkich jego części i przysługuje mu pełnia praw do Materiału, bądź jest uprawniony do dysponowania, korzystania lub rozpowszechniania wizerunku, głosu, nazwiska, pseudonimu, danych, informacji, sloganów, znaków, symboli występujących  w Materiale, w zakresie niezbędnym do korzystania z Materiału zgodnie z Regulaminem;
 2. jego osoba, wizerunek, nagranie wizualne, dźwiękowe lub audiowizualne z jego udziałem lub przez niego stworzone lub umieszczone przez niego komentarze, opisy, teksty, utwory, artystyczne wykonania, lub inne treści lub wypowiedzi mogą spotkać się z oceną, krytyką lub komentarzem osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę tych wypowiedzi, a Udostępniający zwalania Administratora z odpowiedzialności w tym zakresie;
 3. Materiał i jego wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, ani dóbr osobistych, prawa, dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania;
 4. jest w pełni uprawniony do korzystania i rozporządzania udostępnionym Materiałem w zakresie wynikającym z Regulaminu, a jego prawa do Materiału i jego zawartości nie są ograniczone na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. Udostępniający gwarantuje, iż rozporządzenie przez niego Materiałem po jego Udostępnieniu nie wpłynie na uprawnienia Administratora Serwisu;
 5. zwolni Administratora, jego właścicieli, pracowników lub współpracowników z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z Materiałów w ramach Serwisu, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.

11. Udostępniający z chwilą udostępnienia Materiału wyraża zgodę (udziela Licencji niewyłącznej) na korzystanie z Materiału w zakresie udostępniania Materiałów w ramach Serwisu na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów – wytwarzanie egzemplarzy Materiałów techniką cyfrową i każdą inną techniką pozwalająca na wyświetlanie Materiałów na komputerach i innych urządzeniach mobilnych, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet;
 2. w zakresie rozpowszechniania Materiałów - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.

12. Udostępniający upoważnia Administratora do układania i porządkowania Materiałów według różnych kryteriów, w tym jako najlepsze Materiały, najczęściej wyświetlane/ odtwarzane oraz najczęściej komentowane oraz do udostępniania takich zestawień w ramach Serwisu.

13. Udostępniający zezwala Administratorowi na korzystanie z Materiałów oraz utrwalonych na nich wizerunków w ramach usług świadczonych w Serwisie.

14. Udostępniający oświadcza, że Licencja niewyłączna i zgody, o których mowa w ust.11 wydane są bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Udostępniającego i innych podmiotów uprawnionych do Materiału. Licencja niewyłączna jest udzielana z prawem dalszego udzielania sublicencji przez Administratora Użytkownikom. Rozwiązanie Licencji niewyłącznej następuje wyłącznie poprzez skuteczne usunięcie danego Materiału przez Udostępniającego zgodnie z Regulaminem.

15. Udostępniający Materiał zgadza się na ocenienie udostępnianych Materiałów przez Użytkowników. Udostępniający ustawiając odpowiednie ustawienia podczas czynności w Serwisie prowadzących do udostępniania Materiałów może wyłączyć możliwość oceniania udostępnianych Materiałów.

16. Udostępniający wyraża zgodę i upoważnia Administratora w ramach uprawnień opisanych w ust. 11 do wykonywania praw zależnych do Materiałów i nimi dysponowania. Administrator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania zmian w integralności Materiałów w szczególności zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami służących zwiększeniu atrakcyjności Materiałów i dostosowaniu ich do celów Serwisu, oraz do korzystania z tych opracowań Materiałów w zakresie opisanym w ust. 11. W ramach uprawnień Administratora, o których mowa w niniejszym punkcie, Administrator może w szczególności:

 1. nadawać Materiałom tytuły oraz tagi,
 2. nadawać Materiałom opisy,
 3. umieszczać Materiały w katalogach oraz łączyć z innymi utworami  prezentowanymi w Serwisie.

 

V. Dane Udostępniających

 1. W momencie rejestracji Udostępniający wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach:
 1. obsługi uczestnictwa Udostępniającego w Serwisie;
 2. marketingu bezpośredniego lub pośredniego towarów lub usług Administratora lub jego partnerów biznesowych;
 3. marketingu bezpośredniego lub pośredniego towarów lub usług podmiotów innych niż Administrator;
 4. przesyłania Udostępniającym informacji handlowych drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu.
 1. Warunkiem skuteczności zezwoleń wskazanych w ust. 1 jest zaznaczenie przez Udostępniającego podczas procesu rejestracji odpowiednich zgód.
 2. Działania Administratora polegające na przetwarzaniu danych osobowych Udostępniającego będą odpowiadały zakresowi zgód wyrażonych przez Udostępniającego.
 3. Użytkownik wyraża zgodę i ma świadomość, że jego dane osobowe podane w procesie rejestracji lub przez niego udostępnione mogą być publicznie dostępne dla wszystkich Użytkowników, z wyłączeniem adresu e-mail.
 4. Zgoda ma charakter dobrowolny. Dane będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jest dostępna pod adresem internetowym www.iuniverse.pl oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Udostępniający oświadcza, iż został poinformowany, że Administratorem danych, o których mowa w pkt. 1 powyżej jest Administrator oraz, że służy mu (Udostępniającemu) prawo dostępu do treści podanych przez niego danych oraz prawo do ich zmieniania i poprawiania oraz usunięcia.
 6. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Udostępniającego od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w ust. 1, stosownymi dokumentami lub poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Administrator może w szczególności zwrócić się do Użytkownika o przedstawienie oświadczenia o tym, że nie są na niego nałożone kary kościelne lub o zezwoleniu przełożonych na wypowiadanie się w mediach. W przypadku nieprzesłania kopii lub jeżeli kopia dokumentu będzie budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy.
 7. Udostępniający oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe, dotyczą jego osoby oraz zobowiązuje się, że w przypadku zmiany jego danych osobowych będzie dokonywał niezwłocznej aktualizacji zmienionych danych osobowych na swoim Koncie.
 8. W przypadku otrzymania przez Administratora wiadomości, co do niezgodności z prawdą bądź nieaktualności danych podanych przez Udostępniającego, uzyskuje on uprawnienie do wezwania Udostępniającego do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych i/lub natychmiastowego zablokowania konta Udostępniającego do czasu wyjaśnienia sprawy.
 9. Udostępniający ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia swoich danych. W przypadku  usunięcia danych Udostępniający traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w  jakim dane te do korzystania z Serwisu były niezbędne. W razie usunięcia danych niezbędnych do rejestracji lub logowania, Udostępniający całkowicie traci możliwość korzystania z Serwisu.
 10. Dane Udostępniających będą przechowywane w ramach Serwisu, przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne, z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Udostępniającego na mocy  niniejszego Regulaminu lub też przez okres nie dłuższy niż w celu realizacji Usług Serwisu, a  następnie zostaną usunięte z systemu.
 11. Korzystanie z danych Udostępniających będzie się odbywać wyłącznie w celach i zakresie zgodnym ze zgodami wyrażonymi przez Użytkownika podczas procesu rejestracji w Serwisie.

 

VI.    Zasady korzystania z Serwisu

1.     Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celach innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu oraz Regulaminu. W szczególności niedozwolone jest:

 1. rozpowszechnianie treści pornograficznych;
 2. rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu lub Zawartości lub w związku z nimi bez zezwolenia Administratora udzielanego przez niego na podstawie odrębnych ustaleń poprzez kontakt z Działem Promocji  pr@iuniverse.pl;
 3. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może  wpływać na Użytkowników, a także działań na szkodę Użytkowników, Administratora lub  innych podmiotów trzecich;
 4. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe  przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające  dobra osobiste innych osób;
 5. korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sposób uciążliwy  dla innych Użytkowników;
 6. korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu w celu innym niż  jedynie w zakresie zapoznania się z Zawartością Serwisu. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  1. Użytkownik nie może cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na rzecz innych osób.

 

VII.   Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązany jest dbać, aby Serwis działał w sposób ciągły. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony.
 2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Serwisu. Zmiany w Regulaminie będą odbywały się zgodnie z postanowieniami wskazanymi w pkt XIII Regulaminu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, poprawność, kompletność lub formę Materiałów umieszczanych w ramach Serwisu. Treść i forma Materiałów nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora.
 4. Administrator ma prawo do przeprowadzania kontroli treści zamieszczonych w Profilach  Użytkowników pod względem ich zgodności z Regulaminem. W tym celu Administrator może również wprowadzić w Serwisie odpowiednie rozwiązania dokonujące takiej kontroli w sposób  zautomatyzowany.
 5. W przypadku, w którym Materiały zawarte w Profilu Użytkownika nie spełniają postanowień  Regulaminu, Administrator jest uprawniony do dostosowania informacji na Profilu do obowiązującego Regulaminu, do ich modyfikacji lub usunięcia. Ponadto Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o zmianę lub usunięcie przez samego Użytkownika zamieszczonych przez niego Materiałów. 
 6. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora lub też żądań udostępnienia danych Użytkowników, Administrator zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym oraz ewentualnie - jeżeli żądanie to wynika z przepisów prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na ich podstawie - przekazać dane Użytkownika, niezbędne do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub w spełnienia żądań.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. informacje i inne treści, publikowane w Serwisie przez Użytkowników, w tym za podanie  przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
 2. nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie danych zawartych w Profilu i Koncie  Użytkownika;
 3. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników  – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
 4. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie  komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych z jego pośrednictwem usług;
 5. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika  postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 1. anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych;
 2. dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków. W takim przypadku Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany wraz z możliwością wyrażenia na ten fakt braku zgody.

 

VIII. Konto

 1. Jeden Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto w Serwisie.
 2. Po pozytywnym przejściu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje Konto umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
 3. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w Serwisie. Użytkownik może dokonać usunięcia Konta poprzez kliknięcie linka "Usuń Konto". Następnie wymagane jest potwierdzenia usunięcia Konta poprzez kliknięcie przez Użytkownika na link przesłany przez Administratora na adres e-mail Użytkownika podany w procesie rejestracji, który przekieruje Użytkownika na stronę Serwisu. Usunięcie Konta zostanie potwierdzone przez Administratora poprzez wyświetlenie na stronie Serwisu odpowiedniej informacji o przyjęciu zgłoszenia usunięcia Konta do realizacji. Usunięcie Konta nastąpi nie później niż w terminie 90 dni od dnia zgłoszenia Administratorowi Konta do usunięcia, o którym mowa w niniejszym punkcie. Usunięcie Konta rozwiązuje Umowę.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta lub poszczególnych usług Serwisu w każdym przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Udostępniającego. Zablokowanie Konta oznacza uniemożliwienie korzystania z wszystkich uprawnień związanych z posiadaniem Konta.
 5. Utworzenie nowego Konta przez Udostępniającego, którego Konto zostało uprzednio zablokowane lub usunięte wymaga zgody Administratora. Administratorowi przysługuje prawo zablokowania Konta, które nie uzyskało jego akceptacji, zgodnie ze zdaniem poprzednim.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania dostępu do Materiałów umieszczonych w Serwisie niezgodnie z Regulaminem bez konieczności powiadomienia o tym Udostępniającego te Materiały lub innych Użytkowników.
 7. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi po dokonaniu przez Użytkownika czynności, wskazanych przez Administratora.
 8. Administrator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, co spowoduje całkowite usunięcie Konta i Profilu, jeżeli Administrator stwierdzi wystąpienie następujących ważnych powodów:
 1. Użytkownik w sposób rażący narusza postanowienia Regulaminu;
 2. Konto/Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do aktywowania Profilu Użytkownika lub Udostępniający usunął swoje dane niezbędne do logowania lub rejestracji, a Użytkownik pomimo dwukrotnego skierowania przez Administratora wezwania za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu e-mail nie uzupełni tych danych lub informacji;
 3. Udostępniający nie prowadzi Profilu w sposób aktywny, tj. w szczególności nie postępuje zgodnie z punktem IV. 2. Regulaminu;
 4. Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto;
 5. Użytkownik nie zaakceptował zmian w Regulaminie;
 6. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora nie dokonał wskazanych przez Administratora działań  niezbędnych do odblokowania Konta;
 7. Użytkownik dopuścił się wykorzystania Serwisu w celach gospodarczych i handlowych bez zgody Administratora, przez które rozumie się:

 

IX. Procedura zgłaszania zagrożenia lub naruszenia praw

 1. Administrator oświadcza, iż udostępniając przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Serwisu nie monitoruje Materiałów tam udostępnianych, ani modyfikacji tych Materiałów, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie.
 2. W sytuacji jednak gdyby zamieszczenie Materiału w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania, Administrator powiadomiony o naruszeniu poniżej podejmie działania mające na celu usunięcie z Serwisu Zawartości będących przyczyną naruszenia.
 3. Administratora uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
 1. zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną:
 1. zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia danego Materiału lub Danych;
 2. zawiadomienie będzie zawierać szczegółowy opis Materiału lub Danych, których dotyczy, ze wskazaniem adresu podstrony Serwisu, w ramach której jest on dostępny i miejsca na stronie, które umożliwią Administratorowi zlokalizowanie tej Zawartości;
 3. zawiadomienie będzie zawierać wskazanie podstawy prawnej naruszenia i uzasadnienie żądania usunięcia danego Materiału lub Danych.
 1. Administrator Serwisu powiadomiony w sposób opisany w ust. 3, przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowany Materiał lub Dane z Serwisu. Ewentualne dalsze roszczenia lub żądania uprawniony może kierować wyłącznie do Udostępniającego dany Materiał lub Dane.
 2. W przypadkach oczywistego naruszenia, zawiadomienia mogą być składane w formie elektronicznej poprzez kliknięcie na link “Zgłoś”. Zawiadomienie takie powinno zawierać wszystkie elementy opisane w ust. 3, z wyłączeniem własnoręcznego podpisu zawiadamiającego. Niezbędne upoważnienia lub dokumenty mogą być załączone do treści wiadomości w formacie PDF.

Administrator Serwisu może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, wezwać o uzupełnienie zawiadomienia lub o złożenie dalszych wyjaśnień, a w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, może zażądać złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3. W przypadku skierowania żądania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, Administratora uznaje się za powiadomionego z momentem złożenia takiego zawiadomienia przez uprawnionego.

 

XI.  Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika w  terminie do 7 dni od zaistnienia uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację drogą mailową na adres pomoc@iuniverse.pl, w tytule wiadomości wpisując hasło: „!!!REKLAMACJA!!!”. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:
  1. wyraźnego oznaczenia Użytkownika, pozwalającego na jego identyfikację (adresu e-mail, będącego loginem do Serwisu lub numeru ID Użytkownika);
  2. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz  z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia;
  3. dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Biuro Obsługi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia danej reklamacji.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta  Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a  także dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Konta,  w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

 

XII.  Prawo odstąpienia

 1. Użytkownik, który zawarł Umowę z Administratorem poprzez akceptację regulaminu i założenie odpowiednio Konta może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2.  Złożenie oświadczenia o odstąpieniu następuje poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od Umowy znajdującego się pod adresem internetowym iuniverse.pl, wydrukowanie go i podpisanie. Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz odstąpienia od Umowy należy następnie wysłać pocztą na adres: ul. Banderii 4/182, 
  01-164 Warszawa
  w terminie 14 (czternastu) dni liczonym od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może również nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej bez wypełniania formularza. Pod warunkiem dochowania terminu wskazanego w ust. 2 powyżej oraz wskazania w treści oświadczenia: imienia i nazwiska odstępującego, daty akceptacji Regulaminu.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 5. Rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych w ramach Umowy przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa w pkt 2 powyżej jest możliwe jedynie w przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia w postaci wyrażenia zgody na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przeciwnym przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe dopiero po upływie tego terminu.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli spełnienie świadczenia w postaci udostępnienia możliwości korzystania z usług świadczonych w ramach Umowy rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy. Świadczenia w ramach Serwisu nie mogą zostać zwrócone ze względu na ich charakter.  

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: www.iuniverse.pl.
 2. Regulamin może być zmieniany przez Administratora. Zmiany zostaną opublikowane w Serwisie w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu na co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie, a jego treść zostanie rozesłana na adresy e-mail Użytkowników.
 3. Obowiązującą wersją Regulaminu jest wersja zamieszczona w danej chwili pod adresem, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Informacja o dokonaniu zmian w Regulaminie oraz ujednolicony tekst Regulaminu zostaną  przekazane Użytkownikowi również przy pierwszym logowaniu do Konta w Serwisie, bezpośrednio po dokonaniu ogłoszenia o ich wprowadzeniu. Przy pierwszym zalogowaniu się do Konta przez Użytkownika, oświadcza on czy akceptuje Regulamin w nowym brzmieniu. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu przez Użytkownika spowoduje rozwiązanie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w terminie 14 dni od odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu.
 5. Utworzenie Konta, zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności oraz korzystanie z nich na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zasad funkcjonowania portalu.
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub jego nowej wersji Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu w jakikolwiek sposób.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu  cywilnego oraz innych ustaw.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.01.2016